CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Závěr

Studie shrnuje nejzásadnější údaje a poznatky o dopadech odívání na životní prostředí, které se nám podařilo shromáždit v relativně krátkém čase několika měsíců. Informace, které čtenáři předkládáme, nepovažujeme za úplné a uzavřené. V mnoha oblastech životního cyklu oděvů jsou obrovské rezervy k dalšímu zkoumání, zvláště pak konkrétních dopadů vzhledem k vzorcům chování českého spotřebitele.

Stěžejním zdrojem a inspirací pro naší práci byla Studie Well Dressed?. Bohužel do značné míry představovala zároveň mantinely, ve kterých jsme se dokázaly v rámci vlastní práce pohybovat. Jelikož jsme neměly přístup k obdobně podrobným a věrohodným zdrojům dat, nemohly jsme poskytnout stejně komplexní informace o materiálech či dopadech, kterým se studie nevěnovala (např. dopady v oblasti zatížení životního prostření chemickými látkami při výrobě viskózy či polyesteru, energetická náročnost výroby oděvů z bambusu či sóji apod.). V těchto případech jsme se držely roviny obecných prohlášení.

Věříme, že otázky, které vyvstaly při zpracování studie a zůstaly i po jejím přečtení nezodpovězené, se stanou podnětem pro další bádání především pro výzkumné instituce a firmy působící v odvětví textilního a oděvního průmyslu.

Velký prostor zůstává otevřený i v oblasti lepšího propojení a zefektivnění spolupráce jednotlivých subjektů věnujících se dílčím částem životního cyklu oděvů (designerů a společností věnujících se dalšímu využití). Jejich společné úsilí by mohlo vést k uzavírání energetických i materiálových cyklů, a tím i k výraznému snížení dopadů oděvů na životní prostředí. Na tomto poli by mohly sehrát významnou roli i instituce veřejné správy jakožto iniciátoři či koordinátoři mnoha zajímavých lokálních projektů.

V neposlední řadě doufáme, že tento materiál poslouží i neziskovým organizacím a médiím jako základ ke zvyšování obecného povědomí, případně i samotným spotřebitelům.