CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


 

Program Challenge Europe -Low Carbon Futures

 

Projekt I šaty dělaj klima vznikl v rámci tříleté iniciativy Britské rady podpory globálního klimatického programu Challenge Europe – Low Carbon Futures (britishcouncil.challengeeurope.org).

Cílem iniciativy je aktivně přispět ke snižení emisí CO2 do atmosféry. V rámci programu bylo v každé z 15 zúčastněných zemí vybránno 15-20 lidí ve věku 18-35 let, aby společně pracovali jako "advokáti klimatu” a hledali cesty, jak přispěk k ochraně ovzduší a snížení emiséí skleníkových plynů do ovzduší. Výstupem loňského ročníku (2008/2009) bylo 40 konkrétních myšlenek, které advokáti přetvořily v konkrétní projekty.

 

I šaty dělaj klima

Projekt I šaty dělaj klima je jedním ze čtyř vítězných projektů v rámci Challenge Europe 2008/2009 v České republice. Za cíl si klade šířit relevantní informace o možnostech snížení emisí CO2 pomocí změn v oblasti odívání v ČR a představit oblečení  příznivé k životnímu prostředí jako etickou a prestižní záležitost. 

Aktivity, které proběhnly v rámci projektu I šaty dělaj klima

1.    Zpracování studie představující náročnost jednotlivých částí životního cyklu oděvů na životní prostředí, speciálně zaměřené na otázky klimatu: 

  • přístup k problematice z hlediska celého životního cyklu produktu - od získávání surovin, přes výrobu oděvů, jejich používání a údržbu, až po odstranění oděvu jako odpadu
  • základní informace a postupy čerpány z britské studie Well Dressed – The present and future sustainability of clothing and textiles in the United Kingdom vypracované v r. 2006 Cambridgeským technologickým institutem
  • získávání a úprava výstupů a dat tak, aby odpovídaly české realitě

Výstupem této části projektu je studie.

2.    Informování odborné veřejnosti a novinářů o výstupech studie

  •  informování novinářů a odborné veřejnosti tak, aby oni sami mohli šířit důležité a pravdivé informace dál

Výstupem byla vědecká kavárna spojená s módní přehlídkou (více se dočtete v sekci akce) a webová stránka věnovaná ekoodívání.

3.    Prezentace jednoduchých rad českým spotřebitelů

  • poskytnutí jednoduchých rad, které by vedly k snižování zátěže životního prostředí pomocí změn v odívání, českému spotřebiteli 
  • formulace rad do tzv. desatera (samostatná sekce)    

Výstupem této části je vydání letáku pro spotřebitele